Všeobecné obchodní podmínky pro konferenci pořádanou
 

Asociací nákupních center ČR z.s.

I. Úvodní ustanovení 

 1. Asociace nákupních center ČR z.s., se sídlem nám. Republiky 648/1a, 110 00 Praha, IČO: 096 07 439, DIČ: CZ09607439, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 73968 (dále také jako „Asociace“), vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky pro od- bornou konference Asociace nákupních center ČR (dále jako „Obchodní podmínky“). Obchodní podmínky upravují zejména prodej vstupenek na odbornou konferenci INTERCLEAN 2022, která je plánována na 22. září 2022 v Boutique Hotelu Jalta v Praze (dále jen „Konference“) a podmínky účasti na této Konferenci.
 2. Konference je určena a cílena pro profesionály podnikající v oboru nákupních center a retail parků, dodavatelů klíčových služeb a nájemce. S ohledem na tento charakter akce se tak zájemce o účast na Konferenci a její účastník (dále jen „Účastník“) považuje za profesionála a podnikatele, není tedy spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).

II. Prodej vstupenek (uzavření smlouvy)

 1. Prodej vstupenek na Konferenci Asociace se realizuje zejména prostřednictvím webových stránek www.anccr.cz. Informace uvedené na této webové stránce nejsou návrhem na uzavření smlouvy o účasti na Konferenci (ustanovení § 1732 ObčZ se nepoužije); tyto informace představují pouze výzvu k podání nabídek (objednávek) na uzavření smlouvy o účasti na Konferenci.
 2. Účastník podává objednávku vstupenky prostřednictvím internetového rozhraní Asociace, dostupného ze stránek www.anccr.cz. Za účelem řádné objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna vyžadovaná data a informace potřebná pro provedení rezervace vstupenek. Každá ze vstupenek je vázána na konkrétní fyzickou osobu (na jméno), kterou k účasti opravňuje.
 3. Objednávkou vstupenek vyslovuje Účastník souhlas s těmito Obchodními podmínkami a s dalšími podmínkami uvedenými na webové stránce www.anccr.cz. Tyto Obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 NOZ součást obsahu smlouvy o účastni na Konferenci.
 4. Smlouva o účasti na Konferenci je uzavřena okamžikem, ve kterém Účastníkovi bude Asociací doručeno na jím uvedený email potvrzení o přijeti objednávky.

III. Cena vstupenky a platba

 1. Cena jedné vstupenky pro člena Asociace činí 2.500 Kč bez DPH, pro nečlena Asociace činí cena jedné vstupenky 5.000 Kč bez DPH.
 2. na účet uvedený v registračním formuláři. Jako variabilní symbol musí být uvedeno identifikační číslo Účastníka. Dnem zaplacení ceny je den připsání částky na účet Asociace. Bez zaplacení ceny není Asociace povinna umožnit Účastníkovi (nebo jeho zástupci) účast na Konferenci
 3. Cena je z 20 % tvořena registračním (administrativním) poplatkem, na jehož vrácení má Účastník nárok pouze v případech výslovně stanovených těmito Obchodními podmínkami.

IV. Účast na Konferenci

 1. K účasti na Konferenci jsou oprávněni jen Účastníci nebo jejich zástupci, na jejichž jméno byla vstupenka zakoupena (nebo na jejichž jméno byla vstupenka změněna podle čl. VI. bodu 1 Obchodních podmínek).
 2. Účast na Konferenci zahrnuje možnost zejména účastnit se připraveného programu Konference a využívat další výhody zřízené a zpřístupněné Účastníkům (občerstvení apod.) ze strany Asociace. Účastník je povinen respektovat pokyny Asociace a jí pověřených osob.
 3. Účastník není oprávněn na Konferenci zřizovat propagační místo, tzn. vylepovat své marketingo- vé materiály (letáky, katalogy apod.) ani jakékoliv propagační materiály třetich osob, nesmí je umisťovat na místech přístupných ostatním Účastníkům ani není oprávněn rozdávat takové mar- ketingové materiály v rámci Konference osobně (tim není omezeno vyměňování obchodních kon- taktů, např. vizitek). Propagace společnosti, výrobků či služeb na Konferenci je možná pouze na základě předem uzavřené samostatné smlouvy s Asociací a za podmínek v ní stanovených.
 4. Asociace si vyhrazuje právo znemožnit účast Účastníkovi nebo jeho zástupci, který (i) svým cho- váním narušuje řádný chod Konference, (ii) je nevhodně oblečen nebo je pod vlivem omamných látek nebo (iii) nedodržuje zákaz propagace uvedený v čl. IV bodě 3 Obchodních podmínek. V ta- kových případech nemá Účastník nárok na vrácení žádné části ceny vstupenky.
 5. Asociace neodpovídá za škody na zdraví nebo majetku Účastníků. Zejména nenese odpovědnost za odcizení nebo poškození věcí Účastníků nacházejících se v prostorách konání Konference.
 6. Účastník zodpovídá za veškeré škody, které způsobí na majetku Asociace nebo na majetku vlast- níka prostor určených pro konání Konference. Účastník se zavazuje, že takto způsobené škody po jejich vyčíslení uhradí.

V. Reklamace

 1. Pokud je Účastník nespokojen s kvalitou Konference nebo souvisejících služeb, je oprávněn o této skutečnosti informovat Asociaci písemně nebo na emailové adrese recepce@anccr.cz.
 2. Reklamaci kvality Konference nebo poskytovaných služeb je Účastník povinen učinit nejpozději do tří (3) dnů od ukončení Konference.

VI. Změny, storno a zrušení Konference

 1. Účastník je oprávněn maximálně dvakrát bezplatně změnit osobu oprávněnou k účasti na Konferenci (jméno pro vstupenku). Každá další změna je zpoplatněna částkou 500 Kč bez DPH.
 2. Účastník je oprávněn stornovat vstupenku (odstoupit od smlouvy).  V takovém případě se cena vstupenky nevrací.
 3. Asociace si vyhrazuje právo na změnu programu Konference. Změna může být oznámena před konáním Konference nebo i v jejím průběhu.
 4. Asociace si vyhrazuje právo na změnu místa konání nebo termínu Konference. V případě změny termínu nebo místa konání Konference v období dvaceti (20) dnů před plánovaným konánímKonference může Účastník stornovat svou vstupenku za podmínek uvedených v čl. VI bodě 2 Ob- chodních podmínek.
 5. Asociace si vyhrazuje právo Konferenci zrušit bez udání důvodu. V takovém případě smlouva zaniká a Účastník má nárok na vrácení ceny vstupenky v plné výši (včetně registračního poplatku). Účastník nemá nárok na náhradu škody vzniklé z důvodu nekonání Konference.
 6. V případě, že Asociace v důsledku jí nezaviněných okolnosti (vis major) nemůže Konferenci zahá- jit a zajistit její konání v plném rozsahu či alespoň z podstatné části, uvědomí Účastníka o zrušení Konference. V takovém případě smlouva zaniká a Účastník má nárok na vrácení ceny za podmí- nek uvedených v čl. VI bodě 2 Obchodních podmínek. Účastník nemá nárok na náhradu škody vzniklé z důvodu nekonání Konference.
 7. Asociace oznamuje Účastníkovi veškeré změny před konáním Konference na email uvedený sa- motným Účastníkem při objednávce vstupenek. Účastník výslovně souhlasí s touto formou ko- munikace.

VII. Osobní údaje

 1. Asociace v souvislosti s Konferencí zpracovává jako správce osobní údaje Účastníků a jejich zá- stupců. Informace o zpracování osobních údajů jdou uvedeny v samostatném dokumentu, který je dostupný na internetových stránkách spolu s těmito Obchodními podmínkami (pokud tento dokument nemůžete naleznout, obraťte se, prosím, na adresu uvedenou v čl. V bodě 1).
 2. Účastníci (a jejich zástupci) berou na vědomí, že v průběhu konání Konference mohou být poři- zovány obrazové nebo audiovizuální záběry zachycující jejich podobiznu a projevy. Účastníci (a jejich zástupci) vstupem na Konferenci dávají svolení ve smyslu § 84 ObčZ s pořizováním jejich podobizny a s jejím šířením za účelem propagace Konference či Asociace.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Asociace si ve smyslu § 1752 ObčZ vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky, zejména změnit podmínky pro účast na Konferenci podle čl. IV nebo cenu vstupenky podle čl. III. Účastník je oprávněn do sedmi (7) dnů od oznámení změny Obchodních podmínek na jím uvedenou emailovou adresu stornovat vstupenky (odstoupit od smlouvy), v takovém případě má nárok na vrácení celé ceny (včetně registračního poplatku).
 2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnosti nebo neúčinnosti jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Pro případ mezinárodního prvku se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s Obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Pro rozhodování případných sporů je příslušný obecný soud Asociace.
 4. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy.
 5. Obchodní podmínky byly zveřejněny a nabývají účinnosti dne 30. června 2022.