Zásady zpracování osobních údajů

Oznámení o zpracování Osobních údajů v souvislosti s členstvím v Asociaci nákupních center ČR z.s.

Účelem tohoto oznámení je informovat Vás, členy Asociace (resp. zájemce o členství) a Vaše kontaktní osoby, o postupech Asociace týkajících se zpracování Osobních údajů a způsobu, jakým je Asociace bude využívat. Oznámení si prosím důkladně přečtěte.

1. Účel a rozsah zpracování Osobních údajů

1.1 Pro účely zpracování přihlášek do Asociace a správy členství v Asociaci bude Asociace (vystupující jako Správce osobních údajů) zpracovávat Vaše Osobní údaje jak v písemné, tak v elektronické podobě.

1.2 Definice některých pojmů použitých v tomto oznámení naleznete v Příloze 1. Toto oznámení může být doplněno dalšími oznámeními a směrnicemi, které Vám mohou poskytnout podrobnější informace o konkrétních zpracovatelských činnostech.

2. Zdroj Osobních údajů

2.1 Vámi poskytnuté Osobní údaje: Asociace shromažďuje Osobní údaje získané přímo od Vás, a to elektronicky, písemně nebo ústně k v souvislosti s podáním přihlášky do Asociace, v průběhu jejího zpracování a rovněž v průběhu trvání členství v Asociaci, bylo-li přihlášce vyhověno. Čas od času si od Vás Asociace může také vyžádat poskytnutí nových aktualizovaných nebo opravených údajů nebo takové údaje Asociaci můžete poskytnout sami.

2.2 Osobní údaje získané vlastní činností Asociace: Asociace shromažďuje Osobní údaje vzniklé z interní činnosti.

2.3 Osobní údaje získané od třetích osob: Asociace zpracovává Osobní údaje získané od třetích stran.

3. Kategorie zpracovávaných Osobních údajů, účel a právní důvod pro zpracování Osobních údajů Asociace

3.1 Asociace zpracovává níže uvedené kategorie Osobních údajů pro následující účel na základě uvedeného právního důvodu. Pokud to bude nezbytné, upozorníme Vás při dalším získávání Vašich Osobních údajů na to, zda je k poskytnutí Osobních údajů zákonný nebo smluvní důvod, zda jste povinni Osobní údaje poskytnout, a jaké jsou možné důsledky neposkytnutí těchto údajů.

3.2 Účel zpracování: zpracování přihlášek do Asociace a administrace členství v Asociaci.

3.3 Právní důvod zpracování: přistoupení k stanovám Asociace a výkon práv resp. plnění povinností z nich vyplývajících (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); výkon oprávněných zájmů Asociace (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

3.4 Kategorie a Osobní údaje, které o Vás pro tento účel Asociace zpracovává, jsou následující:

a) jméno a příjmení
b) bydliště
c) adresa pro doručování, je-li odlišná od bydliště
d) e-mail
e) telefonní číslo
f) podpis

3.5 Veškeré výše uvedené Osobní údaje jsou vyžadovány pro účely vzniku členství v Asociaci, přistoupení k stanovám Asociace a výkonu práv resp. plnění povinností z nich vyplývajících a pro výkon oprávněných zájmů Asociace. V případě neposkytnutí těchto Osobních údajů nebude výkon výše uvedených činností možný (např. účast a hlasování v orgánech Asociace).

4. Uchovávání Osobních údajů

4.1 Asociace uchovává Vaše Osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu uvedeného v tomto oznámení, nebo po dobu vyžadovanou aplikovatelnými právními předpisy. Ve chvíli, kdy bude tento účel naplněn, budou Osobní údaje vymazány nebo anonymizovány.

4.2 Osobní údaje jsou uchovávány po dobu zpracování přihlášky a trvání členství v Asociaci, bylo-li přihlášce vyhověno. Dále jsou Osobní údaje uchovávány po dobu tří let po skončení Vašeho členství resp. po dobu jednoho roku po rozhodnutí o nepřijetí za člena Asociace, pokud není právními předpisy vyžadována delší doba uchování, v žádném případě pak po dobu delší než nezbytně nutnou. V případě soudního řízení mohou být Vaše Osobní údaje uchovány po celou dobu soudního řízení, dokud to bude nezbytné pro právní obranu.

5. Automatizované rozhodování

5.1 Asociace nepřijímá rozhodnutí založená výhradně na základě automatizovaného zpracování Vašich Osobních údajů, včetně profilování.

6. Předání Osobních údajů

6.1 Osobní údaje mohou být předávány dalším osobám, a to spolupracujícím osobám Asociace poskytujícím služby a informace Asociaci.

6.2 Asociace uzavře nebo uzavřela příslušné smlouvy s příslušnými zpracovateli tak, aby zajistila, že zpracovávají Osobní údaje pouze v souladu s jejími pokyny, za účelem poskytování relevantních služeb, a že ochraňují integritu a důvěrnost Osobních údajů. Pro případ, že příjemce, s nímž mají být Osobní údaje sdíleny, bude samostatným Správcem, budou Vaše Osobní údaje zpracovávány na základě vztahu mezi Vámi a touto třetí osobou.

6.3 Pro účely uvedené v článku 3 je Asociace oprávněna rovněž zpřístupnit Vaše Osobní údaje svým auditorům, advokátům, konzultantům, a v oprávněných případech také veřejným orgánům.

7. Vaše práva 

7.1 Přístup
Máte právo obdržet od nás potvrzení, zda jsou Vaše Osobní údaje zpracovávány a informace o účelu jejich zpracování, kategorizaci dotčených údajů, právním důvodu zpracování, příjemcích údajů (v případě příjemců ze zemí mimo EU/EHP, v nichž se nacházejí, rovněž informace o vhodných zárukách zavedených pro případ předávání údajů do těchto zemí), době uchovávání údajů nebo kritériích pro určení takové doby, další informace o Vašich právech, našich zpracovatelských činnostech, zdrojích informací a významných a předpokládaných následcích zpracování. Máte rovněž právo nás požádat o kopii Vašich osobních údajů.

7.2 Oprava
Máte právo požádat o opravu nepřesných Osobních údajů a doplnění neúplných Osobních údajů.

7.3 Námitka
Máte právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů z legitimních důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, mimo případy, kdy právní úprava výslovně vyžaduje takové zpracování.

7.4 Přenos
Vaše Osobní údaje, které jste nám poskytli, můžete obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo bez dalšího přenášet tyto údaje k ostatním Správcům údajů. Toto právo máte pouze tehdy, pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo smlouvě, a zpracování probíhá automatizovaně.

7.5 Omezení
Můžete požádat o omezení zpracování vašich Osobních údajů, pokud (i) zpochybňujete jejich přesnost – po dobu, kterou potřebujeme k ověření Vaší žádosti; (ii) zpracování je protiprávní a Vy namísto výmazu požadujete omezení jejich použití; (iii) je již nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo (iv) vznesete námitku proti zpracování na základě veřejného nebo oprávněného zájmu – po dobu, kterou potřebujeme k ověření Vaší žádosti.

7.6 Výmaz
Můžete požádat o vymazání Vašich Osobních údajů, pokud (i) již nejsou potřebné pro účel, pro který jsme je shromáždili; (ii) odvolali jste svůj souhlas a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování; (iii) vznesli jste námitku a neexistují žádné oprávněné důvody pro další zpracování; (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) je požadován výmaz ke splnění právní povinnosti.

7.7 Právo podat stížnost
Máte také právo podat stížnost dozorovému úřadu, zejména v členském státě EU Vašeho bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, které je předmětem stížnosti.

Pro Českou republiku, prosím využijte kontaktní údaje níže:

Adresa:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika

Email:

posta@uoou.cz

7.8 Právo odmítnout nebo odvolat souhlas
Ke zpracování pro účely uvedené v článku 3 tohoto oznámení není potřeba Váš souhlas. Vezměte prosím na vědomí, že pokud v budoucnu požádáme o Váš souhlas se zpracováním Osobních údajů, můžete svobodně odmítnout poskytnutí takového souhlasu a kdykoli můžete svůj souhlas odvolat bez jakýchkoli nepříznivých důsledků.

8. Kontaktní údaje

Název: Asociace nákupních center ČR z.s.
Adresa: náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
E‑mailová adresa: gabriela.pluharova@anccr.cz

Pokud chcete vykonat některé ze svých výše uvedených práv (viz článek 7) nebo máte jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení, kontaktujte nás prosím na výše uvedené e-mailové adrese.

8. Aktualizace tohoto oznámení

Asociace může čas od času toto oznámení aktualizovat. Každá nová verze bude účinná od data uvedeného v aktualizovaném oznámení, přičemž bude zajištěno, že osoby, jichž se toto oznámení může dotknout, budou v dostatečném předstihu upozorněny na aktualizaci tohoto oznámení a na významné provedené změny.


Příloha č. 1

Definice pojmů

GDPR

znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Osobní údaj

znamená veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Předpisy o ochraně osobních údajů

znamená GDPR a českou národní prováděcí legislativu, zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Asociace

Asociace nákupních center ČR z.s., spolek se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 096 07 439, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 73968.

Správce

znamená fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování Osobních údajů.

Zpracování

znamená jakoukoliv operaci nebo soubor operací s Osobními údaji nebo soubory Osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.